RODO

Uprzejmie informujemy, że Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 26 lok.1A,  będący Administratorem Danych Osobowych wyznaczył: Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii ,ul. Królowej Korony Polskiej 26 lok.1A, 70-480 Szczecin lub na adres
e-mail: inspektorodokbb@gmail.com

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 poz. 1 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 26 lok.1A, NIP 8511657337, REGON 810040254 (zwany dalej Administratorem), reprezentowany przez Ryszarda Kamińskiego właściciela Instytutu;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzynę Bródka-Białecką, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Królowej Korony Polskiej 26 lok.1A, 70-480 Szczecin lub e-mail: inspektorodokbb@gmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych i danych wrażliwych (o stanie zdrowia, rozpoznaniu lub leczeniu) (Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, osoby wykonujące zawody medyczne) oraz laboratoria, pracownie diagnostyczne, podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa transportu sanitarnego, z którymi administrator posiada podpisane umowy podwykonawstwa świadczonych usług medycznych;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa tj. m. in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia lub powstrzymania się od udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej;
  • administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
  • administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.